Chọn tuổi bạn đời qua Bát Sát

2 2

2 2

Đối với tuổi tác để xây dựng nên duyên vợ chồng, hoặc bạn bè hợp tác làm ăn, thì nên dựa váo bát sát này sẽ dễ hiểu hơn. Tuy ngũ hành tương sinh với nhau rất tốt nhưng còn phải hội đủ điều kiện này, đó là cung phi. Tóm lại lấy vợ xem cung sanh – hợp tác làm ăn thì xem cung phi. Các bạn có thể tham khảo chi tiết như sau:

1. CÀN :

    Càn + Càn – Phục Vị (tốt vừa)
    Càn + Cấn – Phước Đức (thật tốt)
    Càn + Khôn – Sanh Khí (thật tốt)
    Càn + Đoài – Diên Niên (thật tốt)
    Càn + Chấn – Lục Sát (thật xấu)
    Càn + Tốn – Họa Hại (thật xấu)
    Càn + Khảm – Tuyệt Mạng (thật xấu)
    Càn + Ly – Tuyệt Mạng (thật xấu)

2. CẤN :

    Cấn + Cấn – Phục Vị (tốt vừa)
    Cấn + Càn – Thiên Y (thật tốt)
    Cấn + Khôn – Sinh Khí (thật tốt)
    Cấn + Đoài – Diên Niên (thật tốt)
    Cấn + Chấn – Lục Sát (thật xấu)
    Cấn + Khảm – Ngũ Quỷ (thật xấu)
    Cấn + Tốn – Tuyệt Mạng (tốt vừa)
    Cấn + Ly – Họa Hại (thật xấu)

3. ĐOÀI :

    Đoài + Đoài – Phục Vị (tốt vừa)
    Đoài + Càn – Phước Đức (thật tốt)
    Đoài + Cấn – Diên Niên (thật tốt)
    Đoài + Khôn – Sinh Khí (thật tốt)
    Đoài + Khảm – Họa Hại (thật xấu)
    Đoài + Chấn – Tuyệt Mạng (xấu vừa)
    Đoài + Tốn – Lục Sát (thật xấu)
    Đoài + Ly – Ngũ Quỷ (thật xấu)

4. KHÔN :

    Khôn + Khôn – Phục Vị (tốt vừa)
    Khôn + Càn – Thiên Y (thất tốt)
    Khôn + Cấn – Sinh Khí (thật tốt)
    Khôn + Đoài – Phước Đức (thật tốt)
    Khôn + Khảm – Tuyệt Mạng (xấu vừa)
    Khôn + Chấn – Họa Hại (thật xấu)
    Khôn + Tốn – Ngũ Quỷ (thật xấu)
    Khôn + Ly -Lục Sát (thật xấu)

5. KHẢM :

    Khảm + Khảm – Phục Vị (tốt vừa)
    Khảm + Chấn – Thiên Y (thật tốt)
    Khảm + Tốn – Sinh Khí (thật tốt)
    Khảm + Ly – Phước Đức (thật tốt)
    Khảm + Càn – Lục Sát (thật xấu)
    Khảm + Cấn – Ngũ Quỷ (thật xấu)
    Khảm + Khôn – Tuyệt Mạng (xấu vừa)
    Khảm + Đoài – Họa Hại (thật xấu)

6. CHẤN :

    Chấn + Chấn – Phục Vị (tốt vừa)
    Chấn + Khảm – Thiên Y (thật tốt)
    Chấn + Tốn – Diên Niên (thật tốt)
    Chấn + Ly – Sinh Khí (thật tốt)
    Chấn + Càn – Lục Sát (thật xấu)
    Chấn + Cấn – Ngũ Quỷ (thật xấu)
    Chấn + Khôn – Họa Hại (thật xấu)
    Chấn + Đoài – Tuyệt Mạng (xấu vừa)

7. TỐN :

    Tốn + Tốn – Phục Vị (tốt vừa)
    Tốn + Khảm – Sinh Khí (thật tốt)
    Tốn + Chấn – Phước Đức (thật tốt)
    Tốn + Ly – Thiên Y (thật tốt)
    Tốn + Càn – Họa Hại (thật xấu)
    Tốn + Cấn – Tuyệt Mạng (xấu vừa)
    Tốn + Khôn – Ngũ Quỷ (thật xấu)
    Tốn + Đoài – Lục Sát (thật xấu)

8. LY :

    Ly + Ly – Phục Vị (tốt vừa)
    Ly + Khảm – Phước Đức (thật tốt)
    Ly + Chấn – Sinh Khí (thật tốt)
    Ly + Tốn – Thiên Y (thật tốt)
    Ly + Càn – Tuyệt Mạng (xấu vừa)
    Ly + Cấn – Họa Hại (thật xấu)
    Ly + Khôn – Lục Sát (thật xấu)
    Ly + Đoài – Ngũ Quỷ (thật xấu)

Trích yhocdongphuong.org.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *